صفحه اصلی > اعضاء > اعضای پژوهشی مركز 

نام و نام خانوادگی: بابك معيني
تحصيلات: دكتري تخصصي آموزش بهداشت                          
مرتبه علمي: استاد
محل خدمت: دانشكده بهداشت، گروه بهداشت عمومي        

لینک سامانه علم سنجی

عضو تمام وقت موسس، ریاست مرکز


 

نام و نام خانوادگی: سعید بشیریان
تحصيلات: دكتري تخصصي آموزش بهداشت                          
مرتبه علمي: دانشیار
محل خدمت: دانشكده بهداشت، گروه بهداشت عمومي

      لینک سامانه علم سنجی

عضو تمام وقت موسس


نام و نام خانوادگي: قربان عسگري
تحصيلات: دكتري تخصصي مهندسي بهداشت محيط

مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: دانشكده بهداشت، گروه مهندسي بهداشت محيط

لینک سامانه علم سنجی

عضو تمام وقت موسس


 

نام و نام خانوادگي: عبدالمطلب صيدمحمدي

تحصيلات: دكتري تخصصي مهندسي بهداشت محيط

مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: دانشكده بهداشت، گروه مهندسي بهداشت محيط

عضو تمام وقت موسس، معاون پژوهشی

لینک سامانه علم سنجی


نام و نام خانوادگي: منوچهر كرمي
تحصيلات: دكتري تخصصي اپيدميولوژي

مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: دانشكده بهداشت، گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي

لینک سامانه علم سنجی                       

    عضو نیمه وقت موسس


ناو نام خانوادگی : اكرم كريمي شاهنجريني
تحصيلات: دكتري تخصصي آموزش بهداشت

مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: دانشكده بهداشت، گروه بهداشت عمومي

لینک سامانه علم سنجی

عضو تمام وقت موسس

 

نام و نام خانوادگی: فروزان رضاپور شاهکلایی
تحصيلات: دكتري تخصصي آموزش بهداشت                          
مرتبه علمي: دانشیار
محل خدمت: دانشكده بهداشت، گروه بهداشت عمومي    

لینک سامانه علم سنجی   

عضو نیمه وقت وابسته


نام و نام خانوادگی: مجید براتی
تحصيلات: دكتري تخصصي آموزش بهداشت                          
مرتبه علمي: دانشیار
محل خدمت: دانشكده بهداشت، گروه بهداشت عمومي    

لینک سامانه علم سنجی

عضو نیمه وقت وابسته


نام و نام خانوادگی: یونس محمدی
تحصيلات: دكتري تخصصي اپيدميولوژي
مرتبه علمی: دانشیار
محل خدمت: دانشكده بهداشت، گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي

لینک سامانه علم سنجی

عضو نیمه وقت وابسته

نام و نام خانوادگی: یداله حمیدی
تحصيلات: دكتري تخصصي  مدیریت خدمات بهداشتی
مرتبه علمي: دانشیار
محل خدمت: دانشكده بهداشت، گروه مدیریت و اقتصادبهداشت

لینک سامانه علم سنجی

عضو نیمه وقت وابسته


نام و نام خانوادگی: علی اکبر فضائلی
تحصيلات: دكتري تخصصي اقتصادسلامت
مرتبه علمي: استادیار
محل خدمت: دانشكده بهداشت، گروه مدیریت و اقتصادبهداشت

لینک سامانه علم سنجی

عضو نیمه وقت وابسته


نام و نام خانوادگی: محمد بابامیری
تحصيلات: دكتري تخصصي روانشناسی صنعتی
مرتبه علمي: استادیار
محل خدمت: دانشكده بهداشت، گروه ارگونومی

لینک سامانه علم سنجی

عضو نیمه وقت وابسته

نام و نام خانوادگی: حاتم حسینی
تحصيلات: دكتري تخصصي جمعیت شناسی
مرتبه علمي: دانشیار
محل خدمت: :دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم اقتصادی اجتماعی

 https://scholar.google.com/citations?user=lhBwbS8AAAAJ&hl=en

عضو نیمه وقت وابسته

 


خروج