صفحه اصلی > كميته هاي مركز > كنترل عوامل زيست محيطي 

 

 

زیر گروه های پژوهشی

 آموزش و ارتقا سلامت                                       مدیر گروه: دکتر بابک معینی

کنترل عوامل زیست محیطی موثر بر سلامت            مدیر گروه: دکتر قربان عسگری

اپیدمیولو ژی اجتماعی                                        مدیر گروه: دکتر منوچهر کرمی

خروج