صفحه اصلی > اعضاء > همكاران مركز > اعضاء نيمه وقت مركز 

اعضاء نيمه وقت وابسته مركز تحقيقات


نام: فروزان

نام خانوادگي: رضاپور

سمت: عضو هيئت علمي

تحصيلات: دكتري تخصصي ارتقاء سلامت

مرتبه علمي: استاديار

شماره تماس: 0811-8380025

محل خدمت: دانشكده بهداشت، گروه بهداشت عمومي                                               رزومه آموزشي و پژوهشي

 

 

نام : مجيد

نام خانوادگي : براتي

سمت : عضو هيئت علمي

تحصيلات : دكتري تخصصي آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مرتبه علمي: استادیار


شماره تماس : 8380026


محل خدمت : دانشكده بهداشت، گروه بهداشت عمومي                                              رزومه آموزشي و پژوهشي

نام:يونس                                                                                                                                                  

نام خانوادگي: محمدي

سمت: عضو هيات علمي دانشكده بهداشت

تحصيلات:دكتري تخصصی اپیدمیولوژی                                               
مرتبه علمي:  استاديار

محل خدمت: دانشكده بهداشت، گروه آمار و اپيدميولوژي


رزومه آموزشي پژوهشي

نام: محمد
نام خانوادگي: باباميري                                                                                                                  

سمت: عضو هيات علمي دانشكده بهداشت

تحصيلات: دكتراي تخصصي روانشناسي صنعتي
مرتبه علمي: استاديار

محل خدمت: دانشكده بهداشت، گروه ارگونومي


رزومه آموزشي پژوهشي 

نام: علي اكبر
نام خانوادگي: فضائلي

سمت: عضو هيات علمي دانشكده بهداشت

تحصيلات: دكتراي تخصصي اقتصاد سلامت
مرتبه علمي: استاديار

شماره تماس: 38380398-081

محل خدمت: دانشكده بهداشت، گروه مديريت خدمات بهداشتي

رزومه آموزشي پژوهشي 

نام: مهرداد

نام خانوادگي: نادري فر

سمت: معاونت اجتماعي استانداري استان همدان

تحصيلات: دكتري تخصصي علوم اجتماعي
مرتبه علمي:

شماره تماس:

محل خدمت: استانداري استان همدان

 
نام: نادر

نام خانوادگي: عقيليان

سمت: مشاور و سرپرست دفتر حقوقي دانشگاه علوم پزشكي همدان

تحصيلات: دكتري تخصصي حقوق
مرتبه علمي:  استاديار
 

نام: مهرداد

نام خانوادگي: نادري فر

سمت: معاونت اجتماعي استانداري استان همدان

تحصيلات: دكتري تخصصي علوم اجتماعي
مرتبه علمي:

شماره تماس

محل خدمت: استانداري استان همدان

 

نام: نسرين
نام خانوادگي: متين نيا

سمت: عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي

تحصيلات: دكتراي تخصصي سلامت جامعه
مرتبه علمي: استاديار

محل خدمت: دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

خروج