صفحه اصلی > درباره ما > معرفی مركز 

در دنیاي امروز دیدگاه هاي سلامت چشم انداز وسیع تری پیدا کرده و ضرورتاً به عوامل تعیین کننده غیرطبی سلامت توجه ویژه اي معطوف گشته است. هر یک از این تعیین کننده ها به خودي خود و یا از طریق تاثیر بریکدیگر وضعیت سلامتی را به شدت تحت تاثیر قرار میدهند و سبب بروز بی عدالتی ها یی در وضعیت سلامتمی گردند. این تعیین کننده ها از قبیل وراثت، شیوه زندگی، محیط زیست، وضعیت اقتصادي اجتماعی و ... بوده که تاثیر چشمگیري بر سلامت وپیامدهاي آن از جمله کیفیت زندگی دارند.

در واقع صحیح است که مراقبت هاي پزشکی می توانند باعث طول عمر و یا بهبودي از یک بیماري جدي شوند ولی آن چیزي که براي سلامت جمعیت مهم است، شرایط اجتماعی-اقتصادي است که باعث می شود مردم بیمار شوند و یا نیاز به مراقبت پزشکی داشته باشند. بدین معنا که تعیین کننده هاي اجتماعی سلامت مانند میزان درآمد، سطح تحصیلات، شغل، تغذیه، طبقه اجتماعی بسیار  بیشتر از عواملی مانند عوامل بیولوژیک سبب ابتلا به بیماري ها می شوند و در سلامت انسان نقش به سزایی دارند که اگر نادیده گرفته شوند رسیدن به اهداف سلامتی و برقراري عدالت در سلامت را محال می نمایند.

در کل می توان چنین نتیجه گیري نمود که شرایطی که مردم در آن رشد کرده، زندگی و کار می کنند همچنین سن افراد همگی بر وضعیت سلامتشان تاثیر گذار هستند. نابرابري در این شرایط خود منجر به نابرابري هاي سلامت میگردد. خوشبختانه اکثریت قریب به اتفاق این نابرابري ها در سلامت، چه در بین و چه در داخل کشورها، قابل اجتناب اند.موفقیت در عرصه بهبود سلامت و کاهشاین بی عدالتی ها بستگی به توجه جدي به علل اجتماعی زمینه اي آن دارد. راه حل هاي فنی در داخل بخش سلامت نیز بسیار مهم هستند اما باید توجه کرد که این راه حل ها کافی نیستند. توجه به عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت به حیطه هاي کاري وسیع تر و اقدامات پایدارتري نیز نیاز دارد.

در اين راستا و به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حلهاي علمي و عملي در امور بهداشتي و درماني در مورخه 23/2/1392 در دويست وبيستمين جلسه شوراي گسترش دانشگاه ها ي علوم پزشكي كشور با تاسيس مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشكي همدان موافقت اصولي بعمل آمد و فعالیتهای مرکز پس از صدور ابلاغ اعضا موسس و ریاست مرکز از آبان ماه 1392 آغاز گردیده است. این مرکز از همکاری با سایر سازمان­ها، مراکز تحقیقاتی و افراد علاقمند به پژوهش در حوزه عوامل موثر بر سلامت و ارتقاء آن استقبال می نماید.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

خروج