صفحه اصلی > درباره ما > چارت سازماني 

رئيس مركز تحقيقات

 

گروه آموزش و ارتقاء سلامت

مدير گروه

اعضاء گروه

اعضاء موسس

اعضاء وابسته

 

کنترل عوامل زیست محیطی موثر بر سلامت

مدير گروه

اعضاء گروه

اعضاء موسس

اعضاء وابسته

 

اپیدمیولوژی اجتماعی

مدير گروه

اعضاء گروه

اعضاء موسس

اعضاء وابسته

خروج