صفحه اصلی > اعضاء > رياست مركز 

نام: بابك

نام خانوادگي: معيني

سمت: عضو هيئت علمي

تحصيلات: دكتري تخصصي آموزش بهداشت                          

مرتبه علمي: استاد

شماره تماس: 38380025-081

محل خدمت: دانشكده بهداشت، گروه بهداشت عمومي        

 

                                 لینک سامانه علم سنجی

خروج