صفحه اصلی > اولويت هاي پژوهشي > سال تقويمي 1393 

اولويت هاي پژوهشي مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت


1. سبک زندگی سالم (فعالیت بدنی، تغذیه، استرس، دخانیات)

2. پیشگیری از بیماریها و ارتقاء کمی و کیفی سلامت

3. سوء مصرف مواد، داروها، روانگردان ها، دخانیات

4. عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت

5. درک، شناخت، آگاهی، نگرش و عملکرد مردم نسبت به بیماریها و عوامل خطر سلامت

6. عوامل خطر سلامت، ناهنجاریها، آسیب ها

7. کیفیت زندگی بیماران و اعضای خانواده در بیماری های مزمن و سرطان ها

8. تشخیص زودرس، غربالگری و پیشگیری از بیماری های مزمن و سرطان ها

9. توانبخشی، طب سنتی و جایگزین در بیماری های مزمن، حوادث و سرطان ها

10. نظام سلامت (مديريت، اولویت ها و ارزشیابی حیطه های آموزشی، بهداشتی درمانی)

11. خدمات بهداشتی درمانی (ارائه، استفاده، کارائی، رضایت، جنبه های اقتصادی اجتماعی)

12. اولویت های پژوهشی، توسعه و توانمند سازی پژوهش های مبتنی بر جامعه

13. همكاري هاي بين بخشي، مشاركت هاي مردمي،

14. تعیین نیازهای سلامت

15. توانمندسازی مردم برای حفظ و ارتقاء سطح سلامت

16. حقوق، رضایت و ایمنی مشتریان

17. بار بیماری ها و نظام مراقبت از بیماریها و شاخص های سلامت و بیماری

18. آموزش جامعه، افراد در معرض خطر و بیماران

19. سلامت مادران (تنظیم خانواده، سقط و حاملگی ناخواسته)،

20. سلامت کودکان و شیر مادر

21. ارتقاء سطح سواد سلامت مردم

22. سالمندي و چالشهاي پيش رو

23. رفاه اجتماعي  با نگاه به برنامه توسعه ايران در 1404

24. حوادث و سوانح( بويژه تصادفات جاده اي)

25. بهداشت محيط زيست و چالشهاي اجتماعي اقتصادي و فرهنگي مرتبط(شرایط جغرافیایی محل سکونت، شرایط اقلیمی، آلودگی هوا .....)

26. آسيب هاي اجتماعي (طلاق- خشونتها و ........)

27. رسانه ها و سلامت

28. سلامت معنوی و روانی،

29. حقوق شهروندي و  نقش آن در ارتقا سلامت جامعه

30. عدالت در سلامت

31. دیگر موضوعات مرتیط با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

خروج