صفحه اصلی > طرح هاي تحقيقاتي > خاتمه يافته 

طرح هاي تحقيقاتي اتمام يافته

مجري

عنوان

تاريخ تصويب در مركز

تاريخ تصويب در معاونت

وضعيت طرح

دكتراكرم كريمي شاهنجريني

بررسي عوامل موثر بر مصرف غذاهاي فوري در ميان زنان مراجعه  كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر همدان بر اساس مدل تئوري شناختي اجتماعي در سال 1392

92/9/10

92/9/19

اتمام يافته

دكترعبدالمطب صيد محمدي

مقايسه كارايي فرايند اولتراسوند/ فنتون و اولتراسوند/ نانورس درتجزيه رنگ آزو- اسيد بلو 113 از منابع آبي

92/9/10

92/10/17

اتمام يافته

دكترفروزان رضا پور

بررسي عوامل پيش گويي كننده استفاده از كمربند ايمني در بين متقاضيان دريافت گواهي نامه رانندگي شهر ملاير با استفاده از تئوري رفتار برنامه ريزي شده

92/9/10

92/11/15

اتمام يافته

دكترعبدالمطب صيد محمدي

بررسي تاثير عوامل اكساينده پرسولفات، پريدات و پراكسيد ئيدروژن فعال سازي شده با امواج فراصوت در حذف فنل از محلول هاي آبي

93/4/7

93/4/24

اتمام يافته

دكتر منوچهر كرمي

مطالعه امكان سنجي راه اندازي نظام مراقبت بيماري هاي ناشي از هموفيلوس آنفلوآنزا و پنوموكوك در استان همدان

93/4/7

 

اتمام يافته

 

 

خروج