صفحه اصلی > انتشارات > مقالات منتشر شده > مقالات فارسي 

جهت مشاهده مقالات 1393 اینجا را کلیک نمائید

رديف

عنوان

نويسندگان

مجله

24

ارزشيابي ربنامه آموزش پيشگيري از آسيب هاي ناشي از حوادث مدرسه اي در دانش آموزان ناشنوا و نيمه شنوا دبيرستاني بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي

اكرم كريمي شاهنجريني، فروزان رضاپور

مجله آموزش و سلامت جامعه ، دوره 1، شماره 4، زمستان 1393

25

فاكتورهاي پيش بيني كننده سوء مصف مواد مخدر و رانگردان در بين متقاضيان دريافت گواهينامه رانندگي شهر همدان با بهره كيري از تئوري رفتار برنامه ريزي شده

بابك معيني ، سعيد بشيريان، مجيد براتي

مجله علمي پژوهان، دوره 13، شماره4، تابستان 1394

26

رفتارهاي ارتقا دهنده سلامت در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر همدان در سال 1392

بابك معيني

مجله علمي پژوهان، دوره 13، شماره3، بهار 1394

27

بررسي كارايي نانورس اصلاح شده با سورفاكتانت كاتيوني در حذف 4- كلروفنل از محيط هاي آبي

عبدالمطلب صيد محمدي، قربان عسگري

مجله سلامت و بهداشت، دوره 6، شماره2، تابستان 1394

28

بررسي تاثير كيتوزان در حذف ماده آلي اسيد هيوميك از نمونه هاي آبي در فرآيند اعقاد الكتريكي با الكترود آلومينيوم

عبدالمطلب صيد محمدي، قربان عسگري

مجله دانشگاهه علوم پزشكي شهركرد ، دوره 17، شماره12، فروردين و ارديبهشت 1394

29

مقايسه كارايي انعقاد الكتريكي و انعقاد الكتريكي- شناور سازي در حذف رنگ راكتيوبلك 5 در محلول هاي آبي

عبدالمطلب صسد محمدي، قربان عسگري

مجله تحقيقات نظام سلامت / سال 11/ شماره 3/ پائيز 1394

30

اكسيداسيون سونوشيميايي رنگ اسيد بلو 113 در محيط آبي با استفاده پراكسيدهيدروژن و پرسولفات فعال شده با اهن فرو

عبدالمطلب صيد محمدي، قربان عسگري

آب و فاضلاب سال ، 1395 شماره 2

31

بررسي عملكرد فرآيند التروشيميايي در تصفيه فاضلاب هاي شور حاوي فنل شبيه سازي شده

عبدالمطلب صيد محمدي، جواد فردمال ،قربان عسگري

مجله دانشگاه علوم پزشكي سبزوار دوره22، آذر و دي 1394

32

حذف كدورت از آب خام با استفاده از كيتوزان به عنوان منعقد كننده در فرآيند انعقاد الكتريكي توسط الكترود آلومينيوم

عبدالمطلب صيد محمدي، قربان عسگري

مجله دانشگاه علوموم پزشكي گرگان، زمستان 1394 دوره 17

33

بررسي كارايي فرآيند ازن زني كاتاليزوري با نانوذرات Fe/MgO  در تخريب آنتي بيو تيكي سفازولين از محيط هاي آبي

قربان عسگري

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران ، دوره 25 ، شهريوير سال 1394

34

بررسي كيفيت شيميايي و شاخص هاي خورندگي و رسوب گذاري شبكه آب آشاميدني شهر بوشهر

قربان عسگري

طب جنوب، پژوهشكده زيست- پزشكي خايج فارس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر خرداد و تير 1394

35

عملكرد منيزيم صفر جهت احياهمزمان كروم شش ظرفيتي و نيترات در محلولهاي آبي

قربان عسگري

مجله پژوهان، تابستان 1394

36

تاثير مشاوره ورزشي بر مقياس هاي عملكردي كيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان پستان

منوچهر كرمي

مجله آموزش و سلامت جامعه، دوره 2، شماره1، بهار1394

37

بررسي بيان miR-21  miR-221 در سرطان معده و ارتباط با ژنهاي RECK

CDKN1B

منوچهر كرمي

مجله دانشگاه علوم پزشكي كردستان، دوره 20، مرداد و شهريور 1394

38

بررسي شيوع تستافيلوكوك منفي و تعيين مقاومت آنتي بيوتيكي و الگوي SCCmec در ايزوله هاي جداشده از نمونه هاي بيمارستاني

منوچهر كرمي

مجله دانشكده پزشكي |، دانشگاه علوم پزشكي تهران، اسفند 1394 د.ره 72

39

برآورد تعداد دفعه هاي اندازه گيري فشارخون براي دست يابي به پايايي مطلوب

منوچهر كرمي

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين، سال نوزدهم،فروردين و ارديبهشت 1394، گزارش كوتاه

خروج