صفحه اصلی > پایان نامه ها > خاتمه یافته 

پايان نامه ها

استاد راهنما

نام دانشچو

رشته

مقطع

عنوان

وضعيت طرح

دكتراكرم كريمي شاهنجريني

 

نوشين بيرانوندپور

كارشناسي ارشد

آموزش بهداشت

بررسي تاثير آموزش كاهش غذاهاي فوري(فست فود) در خانواده براي زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر همدان بر اساس نظريه شناختي اجتماعي

اتمام يافته

دكترفروزان رضاپور

زهرا فرهادي

كارشناسي ارشد

آموزش بهداشت

بررسي تاثير برنامه آموزش پيشگيري از آسيب هاي ناشي از حوادث مدرسه اي در دانش آموزان دوره اول دبيرستان شهر فامنين بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي 

اتمام يافته

دكترعبدالمطلب صيد محمدي

علي پور محمدي

كارشناسي ارشد

مهندسي بهداشت محيط

بررسي مقايسه تاثير پرسولفات و پريودات فعال شده با نانو ذرات آهن و اشعه فرا بنفش در حذف اسيد هيوميك از محلول هاي آبي

اتمام يافته

دكترقربان عسگري

سميه اكبري

كارشناسي ارشد

مهندسي بهداشت محيط

بررسي عملكرد فرايند الكتروشيميايي در تصفيه فاضلابهاي شور حاوي فنل شبيه سازي شده

اتمام يافته

دكترفروزان رضاپور

فاطمه وجداني

كارشناسي ارشد

آموزش بهداشت

طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه آموزش پيشگيري از آسيب هاي ناشي از حوادث مدرسه اي در انش آموزان ناشنوا و نيمه شنوا مقطع دبيرستان شهر همدان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي

اتمام يافته

دكتربابك معيني

مختار سهيلي زاده

كارشناسي ارشد

آموزش بهداشت

بررسي تاثير برنامه آموزشي پيشگيري از استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگي بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي در بين رانندگان تاكسي شهر تويسركان

اتمام يافته

دكتردكترفروزان رضاپور

دكتر اكرم كريمي شاهنجريني

الهام توسلي

كارشناسي ارشد

آموزش بهداشت

بررسي تاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بر روي استفاده از كمربند ايمني در بين متقاضيان دريافت گواهي نامه رانندگي در شهر ملاير

اتمام يافته

دكتربابك معيني

م‍ژگان حسيني

كارشناسي ارشد

MPH

بررسي فراواني خشونت خانگي و علل مرتبط باا آن در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر همدان

اتمام يافته

دكتر اكرم كريمي شاهنجريني

نوشين سليمي

كارشناسي ارشد

آموزش بهداشت

بررسي تاثير آموزش بر افزايش ميزان مصرف صبحانه در دانشجويان دختر ساكن در خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشكي همدان بر اساس تئوري شناختي اجتماعي"

اتمام يافته

دكتر سعيد بشيريان

علي فتاحي

كارشناسي ارشد

آموزش بهداشت

بررسي تاثير برنامه آموزش فعاليت فيزيكي بر روند كنترل بيماري ديابت نوع دو در مركز ديابت همدان بر اساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده

اتمام يافته

دكتر بابك معيني

حجت اله طهماسيان

كارشناسي ارشد

آموزش بهداشت

بررسي تاثير آموزش بهبود كيفيت خواب برمبناي تئوري حمايت اجتماعي در ارتقاء بهزيستي روانشناختي پرسنل پرستاري و مامايي شاغل در بيمارستان هاي منتخب آموزشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 

اتمام يافته

دكتر بابك معيني

آذر چاوشيان

 

كارشناسي ارشد

آموزش بهداشت

  بررسي تاثيرآموزش سلامت معنوي درارتقاء كيفيت زندگي پرستاران زن بيمارستانهاي منتخب آموزشي دانشگاه علوم پزشكي همدان بر اساس تئوري حمايت اجتماعي

 

اتمام يافته

خروج